top of page

Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu STUDIFY.CZ

 

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti FLAT 73 Group s.r.o. (IČ: 19402953, DIČ: CZ19402953, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 385600) provozující eshop na adrese https://www.studify.cz/.

 

 1. Definice

  1. V těchto všeobecných obchodních podmínkách ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni jejich vydání (dále také „VOP“ nebo „Podmínky“) mají následující pojmy tento význam:

„Akce“ znamená společenskou vzdělávací akci zaměřenou na rozvoj osobnosti, kterou pořádá Poskytovatel a účast na které je předmětem Smlouvy;

„Cena“ znamená peněžní plnění Klienta Poskytovateli dle Smlouvy za účast Klienta (či jiného Účastníka) na konkrétní Akci (respektive za souhrn takových oprávnění, které jsou předmětem Objednávky) a je stanovena v Katalogu; Cena dále zahrnuje veškeré platby s uzavřením Smlouvy a její realizací uvedené v Objednávkovém formuláři, tj. především cena za případné související služby a veškeré související daně a poplatky; je-li Klientovi (či skupině potenciálních Klientů) poskytnuta sleva či jiná cenová nabídka, platí, že Cenou je v takovém případě částka zobrazená v konkrétním případě v Košíku a konečně uvedená v Objednávce;

„Eshop“ znamená internetový obchod na webové adrese https://www.genq.cz/ (vč. všech pod-adres) provozovaný ze strany Poskytovatele;

Etický kodex komunity Q Class“ znamená samostatný dokument vydaný Poskytovatelem, který je ale součástí těchto VOP a který stanoví pro Klienty, jež jsou členy Q Class, další práva a povinnosti, zejména pak základní etické maximy a zásady, na nichž stojí spolupráce a rozvoj komunity Q Class.

„Faktura“ znamená výzvu Poskytovatele k zaplacení Ceny, zejm. dle odstavce 5.3 těchto Podmínek;

„Katalog“ znamená sekci Eshopu, v níž se nachází popis jednotlivých Akcí, jejich parametrů, popis Akcí a Cen; pod Katalog mohou spadat také pod-sekce dostupné přímo z hlavní sekce Katalogu;

„Klient“ znamená jakoukoli fyzickou a/nebo právnickou osobu, která prostřednictvím Eshopu poptává účast na Akci a uzavření Smlouvy;

„Konfirmace“ znamená právní jednání Poskytovatele, kterým akceptuje nabídku Klienta na uzavření Smlouvy, a tak dovršuje proces kontraktace vedoucí k uzavření Smlouvy;

„Košík“ znamená virtuální nákupní košík, do kterého Klient vkládá jednotlivé položky (služby), jejichž poskytnutí prostřednictvím Objednávkového formuláře a následné Objednávky poptává;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

„Objednávka“ znamená projev vůle Klienta učiněný prostřednictvím Eshopu směřující k uzavření Smlouvy s Poskytovatelem; k Objednávce dochází kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ v rámci Eshopu ze strany Klienta;

„Objednávkový formulář“ znamená formulář určený k provedení Objednávky obsahující zejména (a) identifikaci poptávané služby; (b) Cenu; (c) identifikační údaje Klienta, které zahrnují alespoň telefonní číslo a e-mailovou adresu;

„Podmínky“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, respektive Eshopu;

„Podmínky zpracování osobních údajů“ znamená samostatný dokument vydaný Poskytovatelem, který je ale součástí těchto VOP a který informuje a poučuje Klienta mj. o rozsahu a důvodech zpracování jeho osobních údajů nebo o s tím souvisejících právech Klienta, a to v souladu s platnou a účinnou legislativou.

„Poskytovatel“ znamená obchodní společnost FLAT 73 Group s.r.o., IČ: 19402953, DIČ: CZ19402953, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 385600;

„Q Class“ znamená platformu určenou k dlouhodobému vzdělávání, rozvoji osobnosti a sdílení znalostí a zkušeností v této oblasti;

„Smlouva“ a/nebo „Smlouvy“ znamená právní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem; povahu a obsah Smlouvy stanoví zejm. článek 4 těchto VOP; Smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí těmito Podmínkami;

„Strana“ a/nebo „Strany“ znamená Klienta a Poskytovatele samostatně, popřípadě společně, podle kontextu, ve kterém je výraz používán; 

„Účastník“ znamená osobu rozdílnou od Klienta oprávněnou k účasti na Akci na základě Smlouvy; a

„VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, respektive Eshopu. 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatel pořádá společenské vzdělávací akce (mimo jiné pod označením: „Tour de Mind“) zaměřené na rozvoj osobnosti; možnost účasti na těchto Akcích mohou Klienti poptávat i prostřednictvím Eshopu. Klient uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem, jejímž obsahem je (zejm.) povinnost Klienta zaplatit Cenu a povinnost Poskytovatele poskytnout Klientovi službu – využití volného času (Klienta či jiného Účastníka) v předem určeném termínu, a to v podobě umožnění osobní účasti Klienta (nebo jiného Účastníka) na konkrétní Akci za podmínek uvedených v popisu Akce v Katalogu, podmínek stanovených těmito VOP a případně dalších Podmínek určených Smlouvou.

  2. VOP jsou součástí každé Smlouvy uzavřené prostřednictvím Eshopu ve znění k datu odeslání Objednávky Poskytovateli a tvoří tak její nedílnou součást. Klient při učinění nabídky vždy označením zvláštního políčka potvrzuje, že se s těmito Podmínkami řádně seznámil a že s nimi souhlasí. VOP tak jsou mezi Stranami závazné v souladu s § 1751 Občanského zákoníku.

  3. Ustanovení těchto Podmínek se obdobně použijí také na případné jiné smlouvy uzavírané prostřednictvím Eshopu nebo mailové komunikace, zejména smlouvy, jejichž předmětem je obdobný závazek jako Smlouva.

  4. Klientovi je aktuální znění těchto Podmínek kdykoliv přístupné prostřednictvím webových stránek Eshopu.

 2. Uzavření Smlouvy

  1. Součástí Eshopu je mimo jiné Katalog, Košík a Objednávkový formulář. U každé jednotlivé Akce je v Katalogu uvedeno její označení, popis, Cena, místo a čas konání, případně další detaily. Uvedení jednotlivé Akce v Katalogu není nabídkou (ve smyslu ustanovení § 1731 Občanského zákoníku) ze strany Poskytovatele; ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se proto nepoužije.

  2. Pro uzavření Smlouvy Klient vloží danou položku (případně položky), o jejíž poskytnutí má zájem, do Košíku. Ohledně položek vložených do Košíku Klient následně vytváří Objednávku. Maximální počet položek, které lze objednat v rámci jedné Objednávky, může být omezen.

  3. Při tvorbě Objednávky Klient zadává své identifikační, a kontaktní údaje požadované v Objednávkovém formuláři, včetně údajů pro vzájemnou komunikaci.

  4. Před odesláním Objednávky jsou Klientovi zobrazeny veškeré zadané údaje a poptávaná účast na Akci (případně seznam Akcí) s uvedením celkové Ceny, zahrnující i případnou cenu za případné související služby a veškeré související daně a poplatky. Klient dává potvrzením Objednávky výslovný souhlas se všemi platbami požadovanými Poskytovatelem, které jsou zobrazeny Klientovi v Objednávkovém formuláři. 

  5. Klient má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání Objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je Klientem odeslána kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ (či jiné obdobné tlačítko) uvedené pod posledním krokem v procesu vytváření Objednávky. Klient je povinen před kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ (či jiné obdobné tlačítko) zkontrolovat obsah Objednávky, zejména své kontaktní údaje (jako telefonní číslo a emailovou adresu) a parametry Akcí, jichž se hodlá účastnit.

  6. V případě odeslání Objednávky s chybně zadanou emailovou adresou či telefonním číslem, je Klient povinen se neprodleně obrátit na Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Eshopu. Pokud tak Klient neučiní, není Klient (nebo jiný Účastník) oprávněn k účasti na Akci (tedy toto své oprávnění ztrácí z důvodu porušení své povinnosti). Pokud se Klient na Poskytovatele z důvodu zadaní chybné emailové adresy či telefonního čísla obrátí později než tři (3) pracovní dny před konáním Akce, nenese Poskytovatel odpovědnost za případné pozdní vyřízení požadavku Klienta, které může mít i následek v podobě nemožnosti Klienta účastnit se Akce. Chybné zadání obou údajů (jak emailové adresy, tak i telefonního čísla zároveň) může mít za následek nemožnost dostatečného prokázání, že Klient (případně jiný Účastník) je skutečně oprávněným k účasti na určité Akci, v důsledku čehož může být náprava celé situace nemožná (a Klient tak může bez náhrady ztratit možnost účastnit se Akce). Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným zadáním údajů, nefunkčností nebo nesprávnou funkčností emailové schránky či telefonního čísla Klienta. 

  7. Odeslaná Objednávka je (Klientem) neodvolatelnou nabídkou k uzavření Smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1731 Občanského zákoníku). Před odesláním Objednávky je Klient vždy též seznámen se zněním těchto Podmínek, včetně veškerých příloh, a označením zvláštního políčka stvrzuje, že se s nimi seznámil a s jejich aplikací uděluje výslovný souhlas.

  8. Po odeslání Objednávky je Klientovi zaslán Poskytovatelem email potvrzující doručení Objednávky Poskytovateli. Tento email – Konfirmace – je zároveň také akceptací nabídky Klienta Poskytovatelem (není-li v něm výslovně uveden opak). Okamžikem doručení Konfirmace je tedy mezi Stranami uzavřena Smlouva.

  9. Poskytovatel je oprávněn pozdržet nebo odepřít Konfirmaci z jakéhokoli důvodu a bez jeho udání. Nedoručí-li Poskytovatel Klientovi Konfirmaci do tří (3) pracovních dnů od odeslání Objednávky, má se za to, že Poskytovatel poskytnutí Konfirmace odepřel, Smlouva není uzavřena a Objednávka pozbývá účinnosti. Poskytovatel může též konfirmovat Objednávku Klienta pouze zčásti (zejm. ohledně některých, nikoli však všech služeb, o jejichž poskytnutí měl Klient zájem). V případě takovéto částečné Konfirmace dochází k uzavření Smlouvy mezi Stranami pouze v oné konfirmované části.

 3. Povaha a obsah Smlouvy

  1. Obsahem uzavřené Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem je (zejména):

   1. právo Klienta účastnit se konkrétní Akce a povinnost Poskytovatele umožnit Klientovi takovou účast na Akci;

   2. povinnost Klienta zaplatit za právo účasti na Akci Cenu;

   3. povinnost Klienta seznámit se s provozním řádem (byl-li stanoven), jakož i jinými podmínkami účasti na dané Akci a těmito se i řídit; a 

   4. povinnost Stran podřídit se podmínkám vyplývajícím zejm. ze Smlouvy a těchto VOP.

  2. Smlouva je uzavřena v elektronické formě a je tvořena Objednávkou Klienta, Konfirmací Poskytovatele a těmito Podmínkami. Smlouva je v elektronické formě uložena u Poskytovatele; žádná jiná osoba s výjimkou Klienta k ní nebude mít přístup (není-li k němu oprávněna podle právního řádu České republiky). Klient je oprávněn požádat o přístup ke Smlouvě s ním uzavřené v přiměřeném rozsahu, a to zasláním jejího obsahu na emailovou adresu Klienta. Poskytovatel je oprávněn odmítnout další zaslání textové podoby Smlouvy, pokud Klient požádá o její zaslání více než jednou za šest (6) měsíců.

  3. Právo k účasti na Akci nenabude Klient před úplným zaplacením Ceny. Pokud Klient nezaplatí Cenu ani do tří (3) pracovních dnů po splatnosti, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  4. Poskytovatel je povinen Klientovi (nebo jinému Účastníku) dle těchto VOP umožnit účast na Akci, ke které je oprávněn ze Smlouvy. Poskytovatel však může určit i další podmínky účasti na konkrétní Akci (např. dodržení dress code či věkový limit) stejně, jako může Klienta (nebo jiného Účastníka) z Akce vyloučit (například z důvodu narušování průběhu Akce). Klient je povinen seznámit se i s těmito dalšími podmínkami účasti na Akci, jsou-li mu Poskytovatelem oznámeny.

 4. ceny a Platební podmínky

  1. Klient je povinen zaplatit za možnost účasti na Akci, kterou si objednal prostřednictvím Objednávkového formuláře, Cenu, a to ve výši a způsobem uvedeným v Objednávce.

  2. Klient je o konečné celkové Ceně včetně ceny případných ostatních služeb, daní a poplatků, informován nejpozději při tvorbě Objednávky. Pro účely Smlouvy bude relevantní pouze ta Cena, která je účinná k okamžiku odeslání Objednávky Poskytovateli. Není-li výslovně uvedeno jinak, Cena, jakož i veškeré její složky, jsou uváděny včetně DPH.

  3. Po uzavření Smlouvy je Klientovi vystavena (a odeslána emailem) Faktura – výzva k platbě. Faktura může být součástí Konfirmace.

  4. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na Faktuře; není-li na Faktuře uvedena lhůta splatnosti, je Cena splatná ve lhůtě 24 hodin od doručení Faktury. Klient je povinen zaplatit Cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele a použít k platbě platební údaje i instrukce uvedené na Faktuře (a to vč. variabilního symbolu).

  5. Poskytovatel může do Eshopu zařadit i jiné platební metody – Klient je vždy povinen se důkladně seznámit s mechanismem jejich funkce a podmínkami jejich použití. Poskytovatel rovněž může použití některých platebních metod dočasně či trvale zakázat či omezit. Výběrem konkrétní platební metody dává Klient souhlas s podmínkami jejího užití, jsou-li mu oznámeny.

  6. Jiný způsob zaplacení Ceny (než který je popsán v odstavci 5.4 těchto Podmínek) je možný pouze umožní-li jej Poskytovatel výslovně v Objednávkovém formuláři. S využitím konkrétní platební metody může být spojen poplatek, který je uveden v Objednávkovém formuláři a jež tvoří součástí Ceny.

  7. Cena se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

  8. Nejpozději po zaplacení Ceny je Klientovi vystaven daňový doklad nebo zjednodušený daňový doklad. Klient tímto výslovně souhlasí s vystavením daňového dokladu (nebo zjednodušeného daňového dokladu) v elektronické podobě a s jeho zasláním na emailovou adresu jím uvedenou v Objednávkovém formuláři. Pokud má Klient za to, že v daném případě nelze použít zjednodušený daňový doklad, je na tuto skutečnost povinen Poskytovatele upozornit.

 5. Q Class

  1. Poskytovatel mimo jednorázové účasti na Akci nabízí Klientům také účast v programu Q Class. Q Class je platforma určená k dlouhodobému vzdělávání, rozvoji osobnosti a sdílení znalostí a zkušeností v této oblasti.

  2. Členství v Q Class je vedle jednorázové účasti na Akci další službou, která může být předmětem Smlouvy. Neodporuje-li to ustanovením tohoto článku Podmínek nebo povaze služby Q Class, použijí se na Smlouvu, jejímž předmětem je členství v Q Class, ustanovení těchto Podmínek obdobně.

  3. Členství v Q Class opravňuje Klienta alespoň jednou měsíčně k účasti na Akcích (určených Poskytovatelem). S členstvím v Q Class mohou být spojeny i další benefity, je-li to uvedeno v Katalogu.

  4. Za členství v Q Class Klient neplatí Cenu jednorázově, ale formou periodicky opakující se platby – předplatného. Není-li v Katalogu uvedeno jinak, Klient si může zvolit mezi měsíčním a ročním předplatným. Předplatné se platí dopředu. Na povinnost další platby předplatného je Klient upozorněn zasláním Faktury, neumožňuje-li použitá platební metoda automatické periodické provádění opakovaných plateb. Další ustanovení článku 5 těchto VOP se použijí přiměřeně. 

  5. Poskytovatel může zrušit členství Klienta v Q Class i z důvodu porušení Etického kodexu Q Class. Etický kodex komunity Q Class je členům Q Class přístupný na Eshopu a tito jsou povinni se s ním seznámit. Ač Etický kodex komunity Q Class tvoří samostatný dokument, je součástí těchto VOP. Porušení Etického kodexu Q Class posuzuje Poskytovatel s přihlédnutím k postoji ostatních členů Q Class. Poskytovatel vydá o zrušení členství rozhodnutí, které nemusí být odůvodněno a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek. V případě zrušení členství Klienta v Q Class z důvodu porušení Etického kodexu Q class nemá Klient právo na vrácení žádné části Ceny (předplatného).

 6. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn provádět nepřetržitě monitoring provozu na serverech Eshopu a zajišťovat průběžně správu serverů pro optimální fungování Eshopu. Poskytovatel má právo jednostranně měnit obsah Katalogu a funkcí Eshopu, a to bez předchozího upozornění Klientů. 

  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat technické cookies (data nezbytná pro zobrazení obsahu Eshopu jako regionální nabídky a jeho fungování jako skript pro vyvažování serverové zátěže). Poskytovatel shromažďuje ostatní cookies pouze s aktivním souhlasem Klienta (či jiného návštěvníka Eshopu). Mezi tyto ostatní cookies patří funkční cookies (údaje o akcích návštěvníka Eshopu na stránce jako nastavení preferovaného jazyka), analytické cookies (mj. údaje o tom, jaké sekce Eshopu kdo navštíví a kolik času na nich stráví) a marketingové cookies (informace o návštěvnosti Eshopu, jejichž účelem je pozdější nastavení reklamy a systému propagace).

  3. Pro řešení problémů s nákupem a interní potřeby Poskytovatele (zlepšení služeb, průzkum spokojenosti, byznys development) může být Klient v přiměřené míře osloven prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

  4. Pokud je to v souladu s preferencemi Klienta, může jej Poskytovatel informovat prostřednictvím emailu, SMS nebo telefonu s nabídkou služeb Poskytovatele, o kterých je Poskytovatel přesvědčen, že by o ně měl Klient zájem.

 7. Ochrana osobních údajů

  1. Informace a poučení o zpracovávání osobních údajů Klienta (Podmínky zpracování osobních údajů) tvoří samostatný dokument, který je dostupný v Eshopu.

  2. Klient je povinen se před uzavřením Smlouvy s Podmínkami zpracování osobních údajů seznámit.

 8. Prohlášení a ujištění Klienta

  1. Klient prohlašuje, ujišťuje a zaručuje Poskytovateli, že je k uzavření a plnění Smlouvy oprávněn a uzavření a plnění této Smlouvy není v rozporu se žádnými právními předpisy ani jakýmikoli veřejnoprávními opatřeními nebo rozhodnutími závaznými pro Klienta; že Smlouva zakládá pro Klienta platné a vymahatelné závazky podle právního řádu České republiky. Klient také prohlašuje, ujišťuje a zaručuje Poskytovateli, že je k datu uzavření Smlouvy svéprávný v rozsahu dostatečném pro uzavření Smlouvy.

  2. Klient vůči Poskytovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které Poskytovateli poskytne (či poskytl) jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

 9. Práva z vadného plnění a Reklamace

  1. Pokud Poskytovatel zruší Akci z důvodu, za které je odpovědný nebo Klientovi neoprávněně neumožní zúčastnit se Akce (která je předmětem Smlouvy), má Klient právo na vrácení Ceny v plném rozsahu.

  2. Pokud Poskytovatel zruší Akci (která je předmětem Smlouvy) nebo se Akce nemůže konat z důvodů, které leží mimo sféru vlivu Poskytovatele jako jsou objektivní faktické či právní překážky, má Klient právo na vrácení Ceny v plném rozsahu jen, pokud Poskytovatel neurčí v průběhu následujícího (jednoho) roku alespoň jeden náhradní termín konání Akce (se shodným nebo obdobným programem). Pokud závazní právní předpis určí jiný způsob řešení dané situace, použije se toto řešení před těmito Podmínkami.

  3. Pokud průběh Akce podstatně neodpovídá programu, nejde o kvalitativní zlepšení Akce a Poskytovatel Klienta o změně programu neinformoval podle odstavce 11.4 těchto Podmínek, může Klient žádat o přiměřenou slevu z Ceny.

  4. Klient je povinen oznámit uplatnění práv dle tohoto článku Podmínek nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy Klient zjistí, nebo kdy měl zjistit při řádném plnění svých povinností podle těchto VOP, že mu takové právo svědčí. Klient může učinit reklamaci emailem uvedeným v Eshopu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Oprávněné reklamace řeší Poskytovatel do pěti (5) pracovních dnů.

  5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou na Akci Klientovi třetí osobou (vč. ostatních účastníků Akce) či újmu nezpůsobenou žádnou osobou. 

 10. Odstoupení od Smlouvy

  1. Klient bere na vědomí, že na Smlouvu se podle ustanovení § 1837 písmena j) Občanského zákoníku, nevztahuje právo Klienta (byť jako spotřebitele) na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, protože jde o smlouvu o využití volného času (Klienta), kdy podnikatel (Poskytovatel) toto plnění poskytuje v určeném termínu (termínu konání Akce).

  2. Klient má však právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě do 31. dnů před konáním Akce (na které účast je předmětem Smlouvy). V takovém případě Klientovi Poskytovatel vrátí Cenu (v plné výši, v jaké byla zaplacena).

  3. Klient má také právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu) mezi 31. a 15. dnem před konáním Akce (na které účast je předmětem Smlouvy). V takovém případě Klientovi Poskytovatel vrátí pouze jednu polovinu (1/2) Ceny zaplacené Klientem. Zbylou část Ceny je Poskytovatel oprávněn započíst na odstupné, které pro případ odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta mezi 31. a 15. dnem před konáním konkrétní Akce činí právě jednu polovinu (1/2) Ceny zaplacené Klientem.

  4. Poskytovatel je oprávněn změnit místo a čas konání Akce, případně i její program. O takové změně je Poskytovatel povinen Klienta informovat emailem uvedeným v Objednávce. Jde-li o podstatnou změnu, je Klient oprávněn do sedmi (7) dnů po jejím oznámení (dle předchozí věty) odstoupit od Smlouvy. Nejde-li o podstatnou změnu, je Klient povinen ji strpět (bez jakékoli náhrady či vzniku sekundárního práva).

  5. Pokud se Klient či jiný Účastník, který neodstoupil od Smlouvy podle jiného odstavce tohoto článku Podmínek, nezúčastní Akce, ačkoli k tomu byl dle Smlouvy oprávněn a ačkoli mu Poskytovatel účast na Akci umožnil, nemá takový Klient právo na vrácení žádné části Ceny.

 11. Řešení sporů

  1. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Klientem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/  

  2. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 12. Závěrečná ujednání

  1. Strany spolu právně jednají prostřednictvím emailových zpráv nebo prostřednictvím rozhraní Eshopu. Poskytovatel zasílá emailové zprávy Klientovi na adresu jím uvedenou v Objednávce (Objednávkovém formuláři). Klient zasílá emailové zprávy na adresu Poskytovatele uvedenou v Eshopu, anebo na jinou ke konkrétnímu účelu mu zvlášť oznámenou emailovou adresu.

  2. Náklady vzniklé Klientovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese v plné výši Klient.

  3. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Podmínek či Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) či Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení těchto Podmínek či Smlouvy. V případě Podmínek Poskytovatel nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto Podmínek (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení těchto Podmínek obdobně podle ustanovení § 576 Občanského zákoníku.

  4. Klient prohlašuje, že je mu význam všech výrazů použitých v těchto Podmínkách, jakož i ve Smlouvě znám. V případě jakýchkoli pochybností si Klient nejasný či nepřesný význam výrazu použitého v těchto Podmínkách, popřípadě ve Smlouvě, nechal náležitým způsobem vysvětlit a/nebo si ho náležitým způsobem dohledal, a to ještě před provedením Objednávky.

  5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva může být uzavřena v jiném jazyce pouze pokud to rozhraní Eshopu výslovně umožňuje (existuje v tomto jazyce jeho jazyková mutace). 

  6. Tyto Podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. To platí rovněž pro Smlouvu uzavíranou podle těchto Podmínek. Tato volba se provádí rovněž pro případ kolize s jiným právním řádem ve smyslu § 87 zákona o mezinárodním právu soukromém, jakož i ve smyslu Článku 3 odst. 1 Nařízení Řím I (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), v platném znění).

  7. V případě pozdějších změn těchto Podmínek je mezi Stranami závazné znění, s nímž Klient při uzavření Smlouvy souhlasil.

  8. Součástí těchto VOP jsou také samostatné dokumenty Podmínky zpracování osobních údajů a Etický kodex komunity Q Class. Každá součást těchto Podmínek se vykládá i v kontextu jejich dalších součástí; při vzájemném rozporu různých součástí Podmínek, který nelze odstranit ani výkladem, mají aplikační přednost ustanovení tohoto dokumentu.

  9. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2023.

Etický kodex komunity Q Class >>

bottom of page