top of page

Poučení o zpracování osobních údajů

 

obchodní společnosti FLAT 73 Group s.r.o. (IČ: 19402953, DIČ: CZ19402953, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 385600) provozující eshop na adrese https://www.studify.cz/.

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle Článku 4 odstavce 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je FLAT 73 Group s.r.o., IČ: 19402953, DIČ: CZ19402953, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 385600 (dále jen „Poskytovatel“).

  2. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:

adresa: Stavidlový Vrch 543 02, Vrchlabí
email: majera.dominik@gmail.com
telefon: 734494425
web:  https://www.studify.cz/
 

 1. Toto poučení o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů ve smyslu zejm. Článků 12 až 15 GDPR (dále také „Dokument“) v některých pasážích pracuje s termíny definovanými ve všeobecných obchodních podmínkách Poskytovatele (dále také „VOP“), nebo na tyto VOP odkazuje. S VOP se Klient může seznámit na webové adrese uvedené výše.
  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   1. Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   2. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 2. Kategorie zpracovávaných Údajů

  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu Klient poskytl nebo osobní údaje, které Poskytovatel získal na základě plnění v souvislosti s Objednávkou Klienta.

  2. Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje, údaje o provozu a užívání Eshopu a případně další údaje nezbytné pro povinností vůči Klientovi. 

 3. Zpracovávané údaje

  1. Poskytovatel vede pro vlastní potřeby aktuální databázi Klientů obsahující osobní údaje poskytnuté Klientem v rámci nákupu v Eshopu nebo v rámci programu Q Class a dále údaje týkající se nákupů a plateb Klienta na Eshopu. Konkrétně se jedná o:

   1. údaje, které Klient vyplní při uzavírání Smlouvy, jež jsou nezbytné pro využití služeb Eshopu. Jedná se povinně o jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo. Dále se může jednat o adresu pro doručení, případně další údaje vyžadované Objednávkovým formulářem;

   2. údaje o účasti Klienta na konkrétních Akcích;

   3. údaje získané na základě používání Eshopu prostřednictvím cookies, a to v rozsahu, se kterým dá Klient (nebo jiný návštěvník Eshopu) aktivní souhlas ve svém internetovém prohlížeči; a technické cookies, což jsou data nezbytná pro zobrazení obsahu Eshopu jako regionální nabídky a jeho fungování jako skript pro vyvažování serverové zátěže, však Poskytovatel smí shromažďovat i bez souhlasu Klienta; a

   4. údaje získané z dotazníků spokojenosti a podobných institutů, (dále také „Údaje“) 

 4. Účely zpracování Údajů

  1. Údaje podle odstavce 3.1.1 Dokumentu slouží pro účely kontraktace (uzavírání smluv) a plnění smluvních povinností jako zasílání Konfirmace apod. 

  2. Údaje podle odstavce 3.1.2 Dokumentu slouží k evidenci plnění smluvních povinností Poskytovatele, případně k zajištění funkcí programu Q Class.

  3. Údaje podle odstavce 3.1.3 až 3.1.4 Dokumentu slouží ke zlepšení služeb Provozovatele. Pro řešení problémů s nákupem a interní potřeby Poskytovatele (zlepšení služeb, byznys development, reklamní účely).

 5. Právní důvody zpracování

  1. Zákonným (právním) důvodem zpracování Údajů je:

   1. plnění smluvních povinností Poskytovatele ke Klientovi podle Článku 6 odstavce 1 písmene b) GDPR v případě Údajů podle odstavců 3.1.1 a 3.1.2 Dokumentu;

   2. oprávněný zájem Poskytovatele (na správném fungování Eshopu) podle Článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR v případě technických cookies;

   3. souhlas Klienta se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) a zlepšení služeb podle Článku 6 odstavce 1 písmene a) GDPR v případě Údajů podle odstavců cookies krom technických cookies Údajů podle odstavce 3.1.4 Dokumentu. 

 6. Zpracování údajů pro třetí osoby a třetími osobami

  1. Vedle Poskytovatele mohou při využívání Eshopu zpracovávat některé údaje nad rámec článku 2 provozovatelé externích služeb (jako například platebních bran). V tomto případě lze provozovatele externích služeb považovat za dalšího správce (ve smyslu Článku 4, odstavce 7 GDPR), který vystupuje vedle Poskytovatele. Informační povinnost vůči Klientům ve smyslu Článku 12 až 14 GDPR plní každý správce samostatně; výkon práv Klientů jako subjektů údajů ve smyslu Článku 15 až 23 GDPR umožňuje každý ze správců samostatně; a ohlašovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů ve smyslu Článku 33 GDPR a oznamovací povinnost vůči subjektu údajů (Klientovi) ve smyslu Článku 34 GDPR má každý správce rovněž samostatně.

 7. Předávání Údajů třetím osobám

  1. Poskytovatel může využít pro zpracování osobních údajů zpracovatele ve smyslu Článku 4, odstavce 8 GDPR. Tyto subjekty mohou osobní Údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který určí Poskytovatel (tedy pouze v souladu s tímto Dokumentem) a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Jako zpracovatele využíváme:

   1. Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);

   2. Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);

   3. Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);

  2. Poskytovatel nepředává Údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, není-li výše uvedeno jinak.

 8. Práva Klienta 

  1. Za podmínek stanovených v GDPR má Klient tato práva:

   1. právo na přístup k Údajům dle Článku 15 GDPR;

   2. právo na opravu Údajů dle Článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle Článku 18 GDPR;

   3. právo na výmaz Údajů dle Článku 17 GDPR;

   4. právo vznést námitku proti zpracování dle Článku 21 GDPR;

   5. právo na přenositelnost údajů dle Článku 20 GDPR; a

   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto Dokumentu.

  2. Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 9. Podmínky zabezpečení údajů

  1. Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Údajů.

  2. Poskytovatel také přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Údajů v listinné podobě.

  3. Poskytovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a další osoby uvedené tomto Dokumentu.

 10. Doba zpracování

  1. Poskytovatel uchovává Údaje:

   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahu ke Klientovi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. většinou po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu);

   2. po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnot; nebo

   3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Údajů pro účely marketingu, nejdéle však 10 let, jsou-li Údaje zpracovávány na základě souhlasu pro účely marketingu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání Údajů Poskytovatel Údaje bezpečně vymaže.

 11. Závěrečná ujednání

  1. Odesláním Objednávky v Eshopu Klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů (s tímto Dokumentem) a že je v plném rozsahu přijímá. S tímto Dokumentem Klient explicitně souhlasí zaškrtnutím souhlasu v Objednávkovém formuláři.

  2. Poskytovatel je oprávněn obsah tohoto Dokumentu měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů (Dokumentu) zveřejní na internetových stránkách Eshopu.

  3. Tento Dokument nabývá účinnosti ke dni 1. 9. 2023.

bottom of page